ਚਲੋ ਚਲਤੇ ਹੈਂ

ਚਲੋ ਚਲਤੇ ਹੈਂ, ਪਹਾੜੋਂ ਕੋ ਚੀਰ ਕਰ
ਗਹਿਰਾਈਅੋਂ ਮੇਂ ਡੁੱਬਕੀ ਲਗਾਤੇ ਹੁਏ
ਖੁੱਸ਼ੀਅੋਂ ਕਾ ਸੂਰਜ ਉਘਹੇ ਨਾ ਉਘਹੇ
ਚਲੋ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਤੁਫ਼ਾਨੋਂ ਮੇਂ ਦੀਪ ਜਗਾਤੇ ਹੁਏ ।
ਅਮਰ

Amar Sangher