ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ


ਚੱਲ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਈਏ
ਘੁਟਣ ਭਰੇ ਜੀਅ ਲਏ ਬਥੇਰੇ ਪਲ
ਆਜਾ ਮਿਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇਈਏ….

~ਜੱਸੀ


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *