ਫ਼ਿਕਰ


ਤੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ
ਕਦੀ ਵਖਤ ਬਦਲੇਗਾ
ਪੱਤਝੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨਗੇ
ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਫ਼ਿਕਰ ਸਭ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ
ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਚਾਅ ਤੈਨੂੰ ਧਾਹ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਮਿਲਣਗੇ ..

#ਜੱਸੀ


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *