ਸਵੇਰਾ


ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰ ਚ ਗੁਆਚਣ ਨਾਲੋਂ
ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਵਿਆਂ ਸਵੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਗਣਾ.
ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਕ ਲਪ ਸ਼ੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ,
ਇਕ ਮੁਠ ਲੋਮੋਟਿਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ,
ਸਵੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ,
ਸਵੇਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਛਡੋ ,
ਸ਼ਾਇਦ ! ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਇਸ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਲ ਲਗਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ
ਫੜੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਦਾ ਪਲਾ
ਯਕੀਨ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ
ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਨਵੀ ਬਹਾਰ
ਜਾਗੇ ਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ
ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭੁਖ ਨੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ
ਵੇਖੋ ਵੇਖ ਜੁੜੇਗਾ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ਿਲਾ
ਮੇਟੇ ਗਾ ਜਾਤਾਂ – ਪਾਤਾਂ.
ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ
ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਲਗੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ
ਬੈਠ ਸੋਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੋਣ ਹੈ ?
ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕ ਰਿਹਾ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚ
ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੈ?
ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਢਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਨੂੰ
ਜੇਹੜਾ ਉਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਇਸ ਲੇਈ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਆਪ,
ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰ ਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਸਵੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ………

ਰਵੀ ਦੀਪ


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *