ਯਾਦ ਹੈ


ਯਾਦ ਹੈ
ਯਾਦ ਹੈ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੋਦੀ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ
ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ
ਯਾਦ ਹੈ ,
ਮਾਮਾ ਸਕੁਨੀ .ਦਰਯੋਧਨ ,ਦੁਸਾਸ਼ਨ ,
ਹੁਣ ,
ਰੋਜ਼ ਇਕ ਨਹੀ ਦੋ ਨਹੀ
ਅਣ ਗਿਣਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੀਰ ਹਰਨ ,
ਕਿਨੀਆ ਹੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀਆਂ
ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਪਤ,
ਕਿਓਂ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਦੁਨੀਆ ,
ਚਿਟੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ
ਅਗਲੇ ਚੜੇ ਦਿਨ,
ਹਰ
ਗਲੀ ਮੁਹਲੇ
ਕੂਹਣੀ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਬੇਠੇ ਨੇ ,
ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਯੋਧਨ ,
ਦੁਸਾਸ਼ਨ ,ਸਕੁਨੀ ,
ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ,ਅਰਜਨ ਯੁਦਿਸਟਰ, ਭੀਮ
ਅਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨਾ ਵਲ,
ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਚਡਿਆਂ ਚੋ ਪੂਛ,
ਵੜ ਗੇ ਨੇ ਖੁਡਾਂ ਚ ,
ਜਾ ਲਗਦਾ ਇਹਨਾ ਨੂ ਵੀ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ
ਮਾਮੇ ਸਕੁਨੀ ਨੇ ,
ਦੋ ਚਾਰ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ
ਤਾਹੀ ,
ਤਾਹੀਂ ਹਟ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਘੁਮ੍ਣੋ
ਯੁਦਿਸਟਰ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾ ਦੇ ਰੰਗ ਚ
ਖਾ ਗਿਆ ਜੰਗਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ
ਅਰਜਨ ਦੀਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ |
ਕਾਗਜ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ,
ਭੀਮ ਦੀ ਗਦਾ
ਨੁਕਲ ਸਿਹਦੇਵ ,
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ ,ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਦਰਯੋਧਨ ਦੀ
ਉਠੋ ਲੋਕੋ ਵਿਛੀ ਹੈ ,
ਚੋਪਾਲ ਮਾਮੇ ਸਕੁਨੀ ਦੀ,
ਸੁਚੇਤ
ਖਾ ਜਾਏਗੀ .
ਜੇ ਨਾ ਜਾਗੇ
ਕਰੋ ਪੇਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ,ਅਰਜਨ ਯੁਦਿਸਟਰ ਤੇ ਭੀਮ
ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰਖਿਓ
ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨ ਹੋਏ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਾਰ ਬਣਾਓ
ਅਕਲ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਓ ,ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਦਾ ਤੇ
,ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਓ
ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰੋ
ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰੋ
ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰੋ ………….

ਰਵੀਦੀਪ Ravi Deep


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *