ਇਕ ਲੱਪ ਦਾਣਿਆ ਦੀ


ਇਕ ਲੱਪ ਦਾਣਿਆ ਦੀ ਹਾਂ
ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਕੜੂ ਨੇ
ਕੁਝ ਨਰਮ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਸਖਤ
ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕ?
ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ
ਕੁਝ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੂਨ ਚ ਗਦਾਰੀ ਹੈ ,ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ
ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ?
ਕਈ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ
ਕਈ ਜਵਾਂ ਹੀ ਰੁੱਖੇ ਨੇ
ਕੁਝ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ,ਕੁਝ ਘੁਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਭੋਲੇ ਨੇ
ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ?
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ
ਕਈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਡੰਗੇ ਨੇ ,ਕਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਚ ਰੰਗੇ ਨੇ
ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ?
69 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ
ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਵਧ ਕਰੂਪਤਾ ਹੈ
ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕ ……….

ਰਵੀਦੀਪ Ravi Deep


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *