ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ


ਡਗਰ ਹੋਰ , ਨਗਰ ਹੋਰ , ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਰ , ਉਮਰ ਹੋਰ
ਮਸਾਂ ਖਤਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ

ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਅਧੂਰਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਮੈਂ ਝੱਲਦਾ ਖ਼ੂਬ ਤੇਰੇ ਤੀਰ , ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਗਰ ਹੋਰ

ਖ਼ਾਕ-ਏ-ਹਸਤੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ , ਪਾਣੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਵਰਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਰ

ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾਦਾਨ ਕਿੰਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੈਸੀ ਸੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ
ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ

ਖ਼ਾਕ! ਇਹ ਖੰਜ਼ਰ-ਏ-ਤਿਸ਼ਨਗੀ,ਬੂੰਦ ਪੀਤਿਆਂ ਮਿਟ ਗਈ
ਹੈ ਇੱਕ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਅਜੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੋਰ

ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇਜ਼ ‘ਤੇ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂ
ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ , ਜਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ

‘ਦੀਪ’ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੰਦਰ ‘ਇੱਕ ਬੋਲ’ ,ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ
ਕੂਵਤ-ਏ-ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ , ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ

……ਸੁਖਦੀਪ

Sukhdeep Aujla


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *