ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ


ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰ ਨਾ
ਜੜ ਸਕਿਆ
ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ
ਪੜ ਸਕਿਆ
ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

Raj Kaur

 


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *