ਬੇਰੰਗ ਸੀ ਮੈਂ


ਰੁੱਖਾ,ਸਰਾਪਿਆ,ਬੇਰੰਗ ਸੀ ਮੈਂ..
ਟੁੱਟਿਆ,ਬੇਸਾਜ਼,ਬੇਅੰਗ ਸੀ ਮੈਂ..
ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ..
ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਇਕ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ..!!!!!
-ਸਿਮਰਨ

Simranjeet Sidhu


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *