ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ


ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ
ਸੱਚੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਏ
ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ
ਚਾਂਦੀ ਰੰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ
ਬੈਠੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਢੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਈ ਏ
RAJ KAUR


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *