ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ’ਚ ਗੁਰਬਤ


ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ’ਚ ਗੁਰਬਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ
ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਏ ……

Seerat Kaur

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *