ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ


ਵਸਲਾਂ ਦੇ ਪਲ ਕਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ , ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ ,
ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਕਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ,ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ
ਭਰ ਭਰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ,
ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਕਦ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ,ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ
ਰਿਹ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬਣਕੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਿਛੋਂ
ਸਾਥ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕਦ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ,ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ
ਇੱਕ ਦੋ ਯਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਯਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਦ ਜੁੜ ਦੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ,ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ…………..

Ravi Deep


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *