ਬਚਪਨ


ਦਿਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਪਾਂਡੂ ਫੇਰਨਾ
ਚੁੱਲੇ ਉਤੇ ਮੌਰ ਉਕੇਰਨਾ
ਗੁਲੇਲ ਬਣਉਣਾ ,ਗੁੱਲੀ ਘੜਨਾ
ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਚੜਨਾ
ਟੈਰ ਘਮਾਉਣਾ ,ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾਣਾ
ਸਾਗ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ
ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਉਚੀ ਰੋਣਾ
ਅੱਕ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਮਝ ਨਵਾਉਣਾ ,ਗੋਤੇ ਲਾਉਣਾ
ਪਤੰਗ ਬਾਜੀ ਚ ਛੱਜ ਉਡਾਉਣਾ
ਕੋਠੇ ਚੜਨਾ ਡੋਰਾਂ ਫੜ੍ਹਨਾ
ਖਿੱਚੋ ਧੋਹੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਲੜਨਾ
ਮਖਿਆਲ ਚੋਣਾ ,ਮਰੂਦ ਲਾਹੁਣਾ
ਜਾਮਨ ਤੇ ਚੜ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ
ਇਹ ਸੀ ਬਚਪਨ ਇਹ ਸੀ ਜਿਉਣਾ
ਮੁੜ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁੜ ਨਾ ਆਉਣਾ

KS Afshaar


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

One thought on “ਬਚਪਨ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *