ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ


ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ
ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ
ਚਲੋ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਨਾ ਕਹੋ
ਚਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੇਣਾ ਚੱਲੀਏ
ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਨਾ ਕਹੋ
ਅਜ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ
ਕਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਫੜ ਕੇ ਪੱਲਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ
ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਵੋ ਖਲੋ
ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜਦ ਜੁੜਨਗੇ
ਖਾ ਠੇਡੇ ਜਾਲਮ ਰੁੜ ਨਗੇ
ਅਜ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਲ ਉਹ ਖੜੇਗਾ
ਡਟ ਕੇ ਕਰੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰੋ
ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾ ਵਧ ਜਾਏ ਗਾ
ਜਾਲਮ ਦਾ ਹੋਸਲਾ
ਤੋੜੇ ਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘੋਸਲਾ
ਤੁਸੀਂ ਚੜੋ ਗੇ ਭੇਟ ਉਸਦੀ ਇਸ ਲਈ.
ਜੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਖਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ
ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ
ਚਲੋ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਨਾ ਕਹੋ……………

Ravi Deep

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *