ਓਸ ਦਿਨ ਜਦ ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ


ਓਸ ਦਿਨ ਜਦ ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ
ਤੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ
ਤੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਆਪਣੇ’ਚ ਸਮੋ ਰਹੀ ਸੀ
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ
ਪਰ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ
ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਈ ‘ਚ ਲਪੇਟ ਲੈ ਗਿਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸ਼ਾਲ ‘ਚ ਲਕੋ ਘਰ ਪਰਤ ਆਈ
#ਜੱਸੀ

ßrar Jessy

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *