ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ


ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਇਹ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹਿਆ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸਕਾਂ
ਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
*ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ
……
~ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ ~

Soohe Akhar

ਕਿਤਾਬ ## ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ## ਦੀ ਕਵਿਤਾ * ਸੀ ਯੂ ਲੇਟਰ * ਵਿੱਚੋਂ


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *