ਪੱਥਰ- ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਕਵਿਤਾ


ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਆਦਮੀ ਹਾਂ
ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ
ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ
ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਾਂਗਾ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ
ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ
ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਨੲ੍ਹੀ ਕਿਤੇ
..
ਕਦੇ ਕਦੇ
ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਲੱਭਾਂਗਾ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਗੁਆਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਾਂਗਾ
ਕਦੇ ਰਸੋਈ *ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼
ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ
ਕਦੇ ਬੈੱਡ- ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਆਵਾਂਗਾ
..
ਇਹ ਗੁੰਮਣ – ਲੱਭਣ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ
ਕਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ
ਪੁੱਛ ਲਵੇਂ ….!
ਹਾਂ………………..ਦੱਸ ………?
ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੈਂ ……ਮੈਨੂੰ ………..?
ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
..
ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਆਦਮੀ ਹਾਂ
ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ
..
ਬਸ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ …….
………….
………..
~ ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ ~

Soohe Akhar

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *