ਤੇਰਾ ਪਿਛੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੱਬਣਾ


ਤੇਰਾ ਪਿਛੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੱਬਣਾ,
ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕੌਣ ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ,
ਹੱਥੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ,
ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਬੁੱਟੀ,ਹਰ ਫੁੱਲ ਚ ਲੱਖਾਂ ਬਾਤਾਂ ,
ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਉਹ ਮੁੜ੍ਹ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ,
ਤੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਮਾ,ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ,
ਬੱੜਾ ਚੇਤੇ ਆਉਦਾ ਤੇਰਾ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਉਹਲਾ,
ਖੁੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉਣ |
ਅਫਸ਼ਾਰ

KS Afshaar

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *