ਲਿਖ ਤੋ ਦੂੰਗੀ


ਲਿਖ ਤੋ ਦੂੰਗੀ ਤੇਰੇ ਕਿਏ ਏਹਿਸਾਨੋਂ ਕੋ
ਜੋ ਦਿਲ ਪੇ ਬੋਝ ਹੇ ਉਸੇ ਕੇਸੇ ਬਿੰਆਂ ਕਰੂੰ ….

ਸੀਰਤ

Seerat Kaur


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *