ਕੰਬੀ ਹਾ ਖ਼ਿਜ਼ਾ’ਚ


ਕੰਬੀ ਹਾ ਖ਼ਿਜ਼ਾ’ਚ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਾਂਗ,ਅੰਜਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਏ
ਬੱਸ ਤੇਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਏ,ਪੱਤਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਏ …..

ਸੀਰਤ

Seerat Kaur

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *