ਆਸਾਂ ਦੀਆ ਪੈੜਾ


ਆਸਾਂ ਦੀਆ ਪੈੜਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਡਿਆ ਹੀ ਪੂਣ ਦਿੱਤਾ
ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਠੋਕਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਬੇਠੇ ਨੇ ………
ਸੀਰਤ
Seerat Kaur

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *