ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਹਿਰ


ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਹਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਠਖੇਲੀਆ ਕਰਦੀ ਏ
ਇਹਨਾ ਹੀ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਸੀ …..

ਸੀਰਤ

Seerat Kaur

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *