ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ


ਸਭ ਤੋ ਮੁਸਕਿਲ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ
ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

—- ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਿਆਲਾ —-

Pardeep Sharma

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *