ਜਿਸਮਾ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇਓ


ਓ ਜਿਸਮਾ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇਓ ਕੋਈ ਵਂਣਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੋ
ਨਾ ਧੀਆ ਧੀਆਣੀਆ ਕੁੜੀਆ ਚਿੜੀਆ ਸੱਥਰ ਧਰੋ……

ਸੀਰਤ

Seerat Kaur

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *