ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ


ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੈ
ਪਰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ
ਨੈਬੀ

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *