ਕਦ ਉਦਾਸ


ਪੀੜ ਸੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਲਘਦੀ ਰਹੀ ਸਦਾ ਹੀ
ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਕਦ ਉਦਾਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ

ਨੈਬੀ

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *