ਹਨੇਰਾ


ਜਦੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ
ਹਨੇਰਾ ਉਸ ਟੈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

***** ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਿਆਲਾ *****

Pardeep Sharma

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *