ਆਪਣੇ ਕੋਲ


ਜਦੋ ਮੈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾਂ ਹਾਂ , ਤਾਂ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ।

***** ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਿਆਲਾ *****

Pardeep Sharma

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *