ਮੋਤ ਤੋ ਡਰ


ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋਤ ਤੋ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ , ਕਿਉਕਿ ਮੋਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸਾ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

***** ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਿਆਲਾ ****

Pardeep Sharma

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *