ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ


ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

***** ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਿਆਲਾ *****

Pardeep Sharma

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *