ਚਲੋ ਚਲਤੇ ਹੈਂ


ਚਲੋ ਚਲਤੇ ਹੈਂ, ਪਹਾੜੋਂ ਕੋ ਚੀਰ ਕਰ
ਗਹਿਰਾਈਅੋਂ ਮੇਂ ਡੁੱਬਕੀ ਲਗਾਤੇ ਹੁਏ
ਖੁੱਸ਼ੀਅੋਂ ਕਾ ਸੂਰਜ ਉਘਹੇ ਨਾ ਉਘਹੇ
ਚਲੋ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਤੁਫ਼ਾਨੋਂ ਮੇਂ ਦੀਪ ਜਗਾਤੇ ਹੁਏ ।
ਅਮਰ

Amar Sangher

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *