ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ


“ਹੱਕ ਏ ” ਹੁਣ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇ ਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਣਾ
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰਹਾ ਇੱਕ ਲੀਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਗੀ ……

ਸੀਰਤ

Seerat Kaur

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *