ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ


ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ
ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੀ ਮਿੱਲਦਾ ।

——— ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਿਆਲਾ ——–

Pardeep Sharma

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *