ਬਿਖਰੀ ਹਾਂ


ਬਿਖਰੀ ਹਾਂ ਚੁਣ ਲਵੀ ਚੂਰ ਹੋਈ ਨੂੰ
ਪੋਟਿਆ’ਚੋ ਲਹੂ ਸਿਮਿਆ ਤੇ ਸੋਚੀ
ਇਸ’ਚ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸੀ ……

ਸੀਰਤ

Seerat Kaur

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *