ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ


ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦਾ ਘਰ ਚ ਆਉਣਾ
ਜਿਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਿਲਦਾ ਮਨ ਸਮਝਾਉਨਾ
ਬਿਆਨ ਬ੍ਜਿਆ ਸੈਤਾਨ ਬਾਜਿਆ
ਦਿਲ ਤੇ ਚੋਟਾ ਖਬਰਾਂ ਤਾਜਿਆ
ਸਕੈਮਾ ਨਾਲ ਪੇਜ ਨੇ ਲੱਥੇ
ਐਡਾ ਦੇ ਵਖਰੇ ਕਾਲਮ ਰਖੇ
ਮਚਦੀ ਦੁਨਿਆ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਦੀਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆ
ਏਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਈ ਪੈਦਾ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕੌਣ ਹੈ ਮਰਦਾ
ਕੌਣ ਘੁਪ ਹਨੇਰੇ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੜਦਾ
ਏਨਾ ਨੂ ਤਾਂ ਸੁਰਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀਆ
ਕੋਈ ਮਰਜੀ ਦੇਦੇ ਰਸੂਕਦਾਰ ਕੁਰ੍ਸਿਆ ਚਾਹੀਦੀਆ
ਚੁਟਕਲੇ,ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਤਰਾ ਚਟਪਟੀ ਇਥੇ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਉ
ਸਚ ਨਈ ਮਿਲਦਾ ,ਕਿਓ ਜੋ ਖੇਲ ਬਿਖਰ ਜਾਉ
ਸਚ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਕਲਮਾ ਵਾਲੇ ਰੁਕ ਜਾਦੇ ਨੇ
ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਪੇਜਾ ਤੋ ਵੀ ਛੁਪ ਜਾਦੇ ਨੇ
ਨਾ ਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਸਹੀ ਮੁਕੀ
ਫੇਰ ਕਲਮ ਲਿਖਦਿਆ ਕਿਓ ਏਨਾ ਬਾਰੀ ਰੁਕੀ
ਰੁਕੀ ਨਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਲੁਟ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਲੂਟੀ ਭਾਵੇ ਰੋਟੀ ਵਲੀ ਥਾਲੀ ਲੂਟੀ

KS Afshaar


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *