ਸੁਫਨੇ ਬੀਜੇ ਸੀ


ਸੁਫਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇ ਸੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ
ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਔੜਾ ਨੇ ਨਾ ਪੁੰਗਰਣ ਦਿੱਤੇ ….

ਸੀਰਤ

Seerat Kaur

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *