ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਨ


ਉਹ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਤੋ ਬਣੇ ਸੀ ,ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ,

ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀ ਪਤਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਨ ।

**** ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਿਆਲਾ ****

Pardeep Sharma

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *