ਖਤ ਤੇਰੇ


ਅੱਖਾਂ ਚੋ ਹੰਝੂ ਲੱਖ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਰੇ ਨੇ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋ ਅੱਜ ਖਤ ਤੇਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ

ਜਪੁਜੀ

Japji Kaur

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *