ਜਹਿਰ ਜੁਬਾਨ’ਚ


ਲੱਭ ਖਾਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਖ਼ਮਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਏ
ਜਹਿਰ ਜੁਬਾਨ’ਚ, ਬੇਵਫ਼ਾ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਏਨੀ ਏ…….

ਸੀਰਤ

Seerat Kaur

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *