ਹਾਸੀਆ ਖੇਡੀਆ ! ਪਿੰਡਾ ਦਿਆ ਗੱਲ੍ਹਾ !


(1) ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ‘ਯੂਪੀ ਆਲਿਆ ਦਾ “ਮਲਾਗਰ” ! ਜਮਾਂ ਤੀਲੀ ਵਰਗੀ ਪਤਲੀ ਸੁੱਕੀ ਦੇਹ ! ਜਿਮੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਸਾਹ-ਸਤ ਏ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ! ਕੇਰਾ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀ ਪਿੰਡ ਦਰਵੱਜੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਪ ਕੁਟੀ ਜਾਈਏ ! ਸਾਥੋ ਥੋੜੀ ਵਿੰਥ ਤੇ ਪੈਰਾ ਭਾਰ ‘ਮਲਾਗਰ’ ਬੈਠਾ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਗੋਡੇਆ ਤੇ ਬਾਹਾ ਰੱਖੀ ! ਕੁਜਰਤੀ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਲਾਗਰ ਥੜੇ ਤੋ ਥੱਲੇ ਡਿੰਗ ਪਿਆ ! ਅਸੀ ਕਿਹਾ “ਮਲਾਗਰਾ ਕਿ ਹੋਗਿਆ ਉਏ” ! ਤਾ ਖੜਾ ਹੋਕੇ ਭੂਰੀ ਜੇਹੀ ਝਾੜਦਾ ਮਲਾਗਰ ਕਹਿੰਦਾ “ਕੁਸ ਨੀ ਜਰ, ਚੱਕਰ ਜੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ” ! ਅਸੀ ਕਿਹਾ ਖਸਮਾ ਚੱਕਰ ਤਾ ਕਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ? ਅਸਲ ‘ਚ ਤੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਏ ਗਿਰ ਗਿਆ !
(2) ਏਮੇ ਜਿਮੇ ਕੇਰਾ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ! ਤਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਵਿਆ ਛੱਡਣ ! ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਰਾ ਮੈ ਅਮਲੋਹ ਤੋ ਟਰੈਟਰ ਲਈ ਆਵਾ ! ਰਾਹ ‘ਚ ਕੁਜਰਤੀ ਰਾਇਆਲ ਕੋਲ ਆਕੇ ਗੜ੍ਹੇ ਪੈਣ ਲਾਗੇ ! ਦੋਵੇ ਬਾਹਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ “ਐਡੇ ਐਡੇ ਗੜ੍ਹੇ” ! ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬੰਬੇ ਆਲਿਆ ਦਾ ਬਿੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ “ਆਹ ਮਾੜਾ ਜੇਹਾ ਬਾਹਾ ਬੰਨੀ ਦੇਖ ਲਾ” ! ਜਦ ਤਾਏ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੜ੍ਹੇ ਸੱਚੀੳ ਦੀ ਲੋੜੋ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਹੋਗੇ ਤਾ ਗੂਠੇ ਉਪਰ ਕੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਨੀ ਉਗਲ ਖੋਲਕੇ ਕਹਿੰਦਾ “ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੁ ਤਾ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਰ” ! ਅਸੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਏ ਆਹ ਨਾ ਆਨੇ ਆਨੇ ਆਲੀ ਥਾਹ ਤੇ !
(3) ਏਕਣ ਜਿਕਣ ਕੇਰਾ ਚਾਰ ਟਰੈਟਰ ਸਵਾਰ ਟਰਾਲੀ ਚ ਢੱਠਾ ਲੱਦੀ ਬੀੜ੍ਹ ਚ ਛੱਡਣ ਆਗੇ ! ਪਿੰਡ ਦਿਆ ਨੇ ਡਾਗਾ ਪਰਾਲੀਆ ਲੈ੍ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਆਅ ਘੇਰੇ ! ਲਾਕੇ ‘ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ! ਅਸੀ ਕਿਹਾ “ਹਾਂ ਬਈ ਨਿੱਕਿੳ ਕਿਧਰ ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਹ ਵਹਾਕੇ ਹੁਣ ਉਜਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾ ਚ ਛੱਡਣ ਆਗੇ” ? ਤਾ ਟਰੈਟਰ ਦੇ ਮਗਰਾਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਘਬਰਾਕੇ ਜੇੇਹੇ ਆਹਦਾ “ਕਾਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੋਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ! ਅਸੀ ਤਾ ‘ਮਾਗੇਆਲ’ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇਆ” ! ਤਾ ‘ਠੱਗਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਬਣਾ ਸਮਾਰਕੇ ਆਹਦਾ “ਨਾ ਕੋ੍ੜੀੳ , ਤੁਸੀ ਢੱਠੇ ਤੋ ਕੁੜੀ ਮਰਾਉਣੀ ਆ” ? ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਸੜ ਪੈ ਗਿਆ ! ਟਰੈਟਰ ਆਲੇ ਕੱਚੇ ਜੇਹੇ ਹੋਗੇ ! ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਕਿ ? ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕੇ ਘਸੂਨ ?
(4) ਸਿਆਣੇ ਆਹਦੇ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਮੱਤ ਗੀਚੀ ਪਿਛੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ! ਏਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਆਂ ! ਲੈ ਸੁਣ ਫੇਰ ! ਆਪਣੀ ਰਿਸਤੇਦਾਰੀ ਚ ਕਿਤੇ ਕੇਰਾ ਤਿੰਨ ਭਾਈਆ ਨੇ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ! ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਘਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਟੁੱਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਉਲਝਵਾ ਜੇਹਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ! ਪਰ ਤਿੰਨਾ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ ! ਵਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੋਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤਿੰਨਾ ਭਰਾਵਾ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਸਾਰਾ ਸੂਤ ਲਿਆ ! ਹੱਸਦੇ-ਹੱਸਦੇ ਵੰਡਿਆ ਪੈ ਗਈਆ ! ਪਰ ਜਦੋ ਗੱਲ ਪਾਥੀਆ ਤੇ ਆਈ ! ਤਾ ਟੱਬਰ ਚ ਡਾਗ ਖੜਕ ਗਈ ! ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ! ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨੇ !

ਮੱਲ੍ਹੇਆਲੀਆ

ਲਾਲੀ ਮੱਲੇ੍ਵਾਲ

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *