ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ


ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੀ
ਆਵਾਜ ਉਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ,

—- ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਿਆਲਾ —-

Pardeep Sharma

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *