ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੇਰਾ


ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੇਰਾ

ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਜਾਰ ਰਿਹਾ ,

ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ,

ਆਪਾ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ,

ਜਿਵੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ

ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ,
ਸਾਲਾ ਤੱਕ ਨੀ ਲੱਭਾ ,

ਤੇ ,

ਮੈ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਭੀੜ ਅੰਦਰ ,

ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਮਾਚੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ

ਆਵਾਜ ਸੁਨਣ ਖਾਤਰ ,

ਮੈ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ,

ਵੀ ,

ਜਦੋ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹੋਵੇ ,

ਤਾ

ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ,

——– ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਿਆਲਾ ——–

Pardeep Sharma

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *