ਕਤਰ ਦਿੱਤਾ


ਕਲਮ ਦੀ ਝਰੀਟ ਨੇ ਤੇ ਜਖਮੀ ਕਰੇ ਕਾਗਜ ਦੇ ਸੀਨੇ
ਤੇਰੇ ਬੋਲਾ ਨੇਂ ਤਾਂ ਮੇਨੂੰ ਸਬੁਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਰ ਦਿੱਤਾ ……

ਸੀਰਤ

Seerat Kaur

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *