ਯਾਦ ਹੈ ਉਹੀ


ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁੱਝ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜੀਣਾ ਕੀ ਮਰਨਾ
ਬਸ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹੀ , ਮੈਂ ਜਿਸਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀ ਕਰਨਾ |
~ਅਮਰ ਸੰਘਰ

Amar Sangher

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *