ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ


ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ
ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਆ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ
ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਵਾਂ
ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਣਾ
ਮਨ ਮੇਰਾ ਘਬਰਾਏ
ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ
ਤਾਂਘ ਮਿਲਣ ਦੀ
ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਤੜਫਾਏ
ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਓਸ ਬਾਲ
ਦੇ ਵਾਂਗਰ
ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ
ਝੀਥਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਆਉਂਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਫੜਨਾ ਚਾਹੇ
ਮੈਂ ਬਝਾ ਹੋਇਆ
ਓਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚ ,
ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਨਾ
ਤਾਲ ਬੈਠਾਏ
ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ
ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ …….
,,,,,,,, ਰਵੀ ਦੀਪ

Ravi Deep

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *