ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਰ ਜੀਣਾ


ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਏ, ਦਿਲ’ਚ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਏ
ਸਿੱਖਾ ਕੁਝ ਫੁੱਲਾ ਤੋ , ਵੰਡਾ ਮਹਿਕ ਹੋਣਾ ਫ਼ਨਾ ਹੀ ਏ ……

ਸੀਰਤ

Seerat Kaur

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *