ਤੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ


ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹਰ ਵਖਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ
#ਜੱਸੀ

ßrar Jessy

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *