ਬਿੰਦ ਮਾਹੀਆ


ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀਆ,
ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ,ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਾ ਬਿੰਦ ਮਾਹੀਆ,,

#ਜੱਸੀ
ßrar Jessy


Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *