ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਇਕ ਪੁੱਟਿਐ


ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਇਕ ਪੁੱਟਿਐ,
ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜਾਇਓ,
ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ,
ਕਮਾਂਡਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜਾਇਓ,

ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਬੀਤੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ,
ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਸੀਨੇ,
ਰਣਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ,

ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਹਿ ਲਿਆ ਕਈ ਕੁਝ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਏ,
ਹੈ ਉਸ ‘ਚੋਂ ਈ ਪੈਂਤੜੇ ਸਿੱਖੇ,
ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਏ,

ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਸਮਝੇ,
ਜਗਤ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰਨੈ,
ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਪਲਦੈ,
ਓਹ ਪੂਰਾ ਖ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰਨੈ,
ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਤਰਨੈ…..

@ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ, 2017

Baba Beli (ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ)

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *