ਫੁੱਲਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ


ਅਸਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ-ਬਹਿ ਕੇ,
ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਛੋ ਮਹਿਕਾਂ ‘ਤੋਂ,
ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬਰਾਤਾਂ ਜੀ……

@ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ, 2016

Baba Beli (ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ)

Author: Shelly Buall

Please come over here to read, view and listen to his collections.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please Enter the Captcha *